Vår miljöpolicy

Miljövision

Människan är helt beroende av naturen. Hotel Skansen skall anpassa sin verksamhet så att mänsklighetens framtida behov kan tillgodoses.

Miljöpolicy

Vi förbinder oss att:

 • Minska miljöpåverkan av vår verksamhet avseende resursförbrukning, transporter, resande, utsläpp till luft och vatten samt restprodukter.
 • Beakta miljöaspekter vid alla inköp och upphandlingar.
 • Följa tillämpliga lagar och förordningar.
 • Bedriva ett miljöarbete som kännetecknas av förebyggande åtgärder, öppenhet och ständiga förbättringar.
 • Kontinuerligt informera kunder, besökare och leverantörer om vårt miljöarbete.
 • Höja miljökompetensen såväl internt som bland våra hyresgäster och entreprenörer så att andan i denna policy efterlevs.

Några exempel på hur vi jobbar med att bidra till en förbättrad miljö:

 • Vi återvinner papper och tidningar
 • Vi återvinner tomglas och PET-flaskor
 • Vi sorterar våra avfall i den mån det går
 • Vi ska inte använda engångsmaterial i vår verksamhet i den utsträckning det går
 • Vi underlättar för våra gäster att bidra till miljöförbättringar genom att uppmana till att begränsa mängden tvätt av handdukar på gästrummen

Fredrik Norén